කර්මාන්තශාලා පරිසරය

chefengqu

නිමි නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය

baozhuang

ඇසුරුම් ප්‍රදේශය

dianyaqu

වෙල්ඩින් දෙපාර්තමේන්තුව

banchenping

අර්ධ නිමි නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය

jiagong

සැකසුම් කලාපය

jianyanqu

පරීක්ෂණ ප්‍රදේශය