බාගත

  • SMETA_ පහසුකම සෘජු ඉල්ලීම_ඒ 4860824_Periodic_20200812-14_ ජියාෆෙන් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 2019
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_ ඡායාරූප වාර්තාව
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • 19115092 LVMH සමූහ සමාජ විගණනය
  • HeYuan ChangLin කාර්මික සමාගම සීමිත-සරල අනුවාදය
  • ISO9001