සමාගම් පරිසරය

company img2

ඉදිරි පස මේසය

huikeshi

පිළිගැනීමේ කාමරය

bangongshi

කාර්යාලය

sushe

පියසි කාමරය

yumaoqiu

බැඩ්මින්ටන් අධිකරණය

lanqiuchang

පැසිපන්දු පිටිය